SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt pomostowy

Klient:

1)           Podmiot, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Przeznaczenie:

1)            realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

2)            skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

przedsięwzięcia w  wartości netto

3)            w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia jeżeli nie są płatnikami podatku VAT

Waluta:                PLN

Warunki udzielenia:

1)            prowadzenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie

2)            złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu

3)            zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego

4)            przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta

5)            posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent

nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków

Kwota:

wyznaczana w oparciu o:

1)            aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy

2)            ocenę zdolności kredytowej

3)            zasady poszczególnych programów pomocowych

4)            rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

!              skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

przedsięwzięcia w  wartości netto

!              w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia jeżeli nie są płatnikami podatku VAT

Maksymalny okres kredytowania:           15 lat

Formy zabezpieczenia:

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, w szczególności:

1)            zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania

2)            zabezpieczenia dodatkowe

3)            obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

! przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z:

programów – np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji oraz

przepisów prawa (Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadzająca zmiany w Kodeksie postępowania  cywilnego  oraz Ustawie

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), które stanowią, że:

– środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE lub innych  programów zagranicznych oraz

– środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem ww. środków, przez okres realizacji projektu

nie podlegają egzekucji

Oprocentowanie:            zgodnie z Tabelą oprocentowania

Udział własny kredytobiorcy:

min. 20% z możliwością odstąpienia od tego wymogu,  jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S

(rekomendacji podlegają kredyty o pierwotnym okresie zapadalności przekraczającym 3 lata, którego zabezpieczeniem dominującym jest lub będzie hipoteka na nieruchomości)

Forma i sposób wypłaty:

1)            jednorazowo lub w transzach

2)            bezgotówkowo w formie zapłaty za faktury wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt lub na wskazany rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi

3)            w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę części kredytu w formie gotówkowej lub przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy, przy zachowaniu zasady, że kolejne transze wypłacane są po rozliczeniu poprzedniej

Forma i sposób spłaty:

1)            kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku obsługi środki przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów w terminach

i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie

2)            kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w części dotyczącej środków otrzymanych z dotacji, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu

3 dni po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, składając w tym celu pisemną dyspozycję

3)            spłata części kredytu środków z dotacji przekazywanej przez jednostkę kontraktującą nie jest traktowana, jako wcześniejsza spłata kredytu, dlatego nie ma zastosowania prowizja rekompensacyjna

4)            pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych

w harmonogramie spłaty kredytu, sporządzonym przez Bank w związku

z wpływem dotacji

Karencja w spłacie kapitału:        ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

Prowizje i opłaty:             zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Rozwiązania szczegółowe:

1)            przy udzielaniu kredytu mają zastosowanie przepisy określające zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych, zawarte w dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, w szczególności uszczegółowienia do programów, rozporządzenia wykonawcze oraz dokumenty konkursowe

2)            po podjęciu decyzji kredytowej Bank wystawia promesę udzielenia kredytu lub gdy wnioskodawca ma już zawartą umowę z jednostką kontraktującą zawiera

z nim umowę o kredyt

3)            jeśli procedura programu/działania w ramach programu, pozwala rozpocząć przedsięwzięcie po złożeniu wniosku o dotację, możliwe jest wcześniejsze zawarcie umowy kredytowej

4)            umowa o kredyt musi być spójna w zakresie planowanego przedsięwzięcia z umową o pomoc finansową ze środków funduszy pomocowych lub/i złożonym wnioskiem (jeśli umowa o kredyt jest podpisywana przed umową o pomoc finansową)

5)            w okresie kredytowania Bank kontroluje przestrzeganie przez kredytobiorcę zapisów umowy o dotację, których naruszenie powoduje konieczność zwrotu dotacji, np. utrzymywanie liczby etatów  – jeśli dotacja dotyczyła tworzenia miejsc pracy, czy kredytobiorca nie zbył przedmiotu dotacji, nie zaprzestał prowadzenia działalności będącej przedmiotem dotacji itp.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji