SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi

Klient:            podmioty prowadzące lub rozpoczynające działalność rolniczą

Przeznaczenie:

Waluta:           PLN

Warunki udzielenia:

1)         posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie

2)         złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

3)         posiadanie zdolności kredytowej

4)         zawarcie umowy o kredyt

5)         ustanowienie zabezpieczeń

Kwota:

1)         80% wartości nabywanych użytków rolnych, nie więcej jednak niż kwota liczonych wg. cen GUS stanowiących iloczyn ceny rynkowej użytków rolnych wg. klas w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych

Maksymalny okres kredytowania:     15 lat

Formy zabezpieczenia:

1)         wpis hipoteki na nabywanych nieruchomościach oraz inne zabezpieczenia

2)         obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Udział własny:            min. 20%

Oprocentowanie:        zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób wypłaty:

1)         jednorazowo lub w transzach, przelew środków na wskazany w akcie notarialnym (umowa sprzedaży) rachunek jako zapłata za sprzedane grunty, przy zachowaniu zasady, że kolejna transz realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej

Forma i sposób spłaty:

1)         kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku obsługi kredytu środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów w terminach

i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie

Karencja w spłacie kapitału:

1)         do 24 miesięcy

Prowizje i opłaty:       zgodnie z Taryfą

Rozwiązania szczegółowe:

1)         Mają zastosowanie wytyczne ARiMR dot. zasad udzielania kredytów na zakup użytków rolnych

Kredyty preferencyjne

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji