SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt gotówkowy

Klient:  

1) osoby fizyczne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

Przeznaczenie:

1)            własne potrzeby konsumpcyjne klienta

Waluta:                 PLN.

Warunki otrzymania:

1)            klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)            klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu:

1)            50 000,00 zł,

kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 10-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).

Minimalna wysokość kwoty kredytu:     1 000,00 zł

okres kredytowania:      Od 1 miesiąca do 60 miesięcy

Formy zabezpieczenia: 

1)            weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2)            pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,

3)            poręczenie wekslowe,

4)            poręczenie cywilne,

5)            blokada na rachunku bankowym w Banku,

6)            kaucja,

warunkowo dopuszcza się możliwość stosowania następujących rodzajów zabezpieczeń:

7)            przewłaszczenie na zabezpieczenie,

8)            zastaw rejestrowy.

Oprocentowanie:            zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób wypłaty kredytu:

1)            kredyt wypłacany jest po zawarciu umowy kredytowej oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu (o ile umowa je przewiduje) – jednorazowo, w formie gotówkowej w kasie Banku lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę);

2)            Bank dokonuje wypłaty kredytu bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin wypłaty kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.

Forma i sposób spłaty kapitału:

Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie:

1)            w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub

2)            w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

Spłata następuje z rachunku obsługi kredytu albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej lub gotówkowo w kasie Banku.

Forma i sposób spłaty odsetek:

Raty odsetkowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie, spłata następuje z rachunku obsługi kredytu albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej lub gotówkowo w kasie Banku.

Prowizje i opłaty:    zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku

 

Kredyt gotówkowy

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji