SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt odnawialny w ROR

Klient:

1)          osoby fizyczne – konsumenci,

2)            status dewizowy – rezydent.

Przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny klienta.

Waluta:                 PLN.

Warunki otrzymania:

1)            o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 6 miesięcy przekazywane są dochody klienta;

2)            warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest:

  1. brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,
  2. niekorzystanie przez klienta z dopuszczalnego salda debetowego bądź kredytu odnawialnego w ROR,

3)            klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)            klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość:

1)            Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 25.000,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy; decyzja kredytowa dla kwoty kredytu przekraczającej maksymalną wysokość podejmowana jest na wyższym poziomie decyzyjnym.

Minimalna wysokość:    500 zł

Minimalny okres kredytowania:                1 miesiąc

Maksymalny okres kredytowania:

1)            do 36 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

Formy zabezpieczenia:

1)            Gwarancją spłaty kredytu są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR w kwocie minimalnej określonej w umowie i stanowiącej 1/6 kwoty udostępnionego kredytu,

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:

1)            weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2)            pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy (obligatoryjne),

3)            poręczenie wekslowe,

4)            poręczenie cywilne.

Oprocentowanie:

1)            zgodnie z taryfą oprocentowania

Forma i sposób wypłaty kredytu:

1)            kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej;

2)            Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na  podstawie zawartej umowy kredytowej, określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.

Forma i sposób spłaty kapitału:

1)            w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej,

2)            w przypadku odnowienia i podpisania nowej umowy na kolejne 3 lata spłata kredytu w pierwotnym terminie wskazanym w umowie  nie jest wymagana,

Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:

1)            Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się

on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.

Prowizje i opłaty:

1)            prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe;

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji