SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt obrotowy

Klient:

1)            podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą

2)            podmioty prowadzące działalność rolniczą

Przeznaczenie:

1)            finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług;

2)            VAT

3)            spłata kredytów obrotowych w innych bankach (nie wymaga udokumentowania wykorzystania)

Waluta:                PLN

Warunki udzielenia:

1)            posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczy w Strzegowie

2)            złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją  (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku – nie dotyczy spółki celowej)

3)            posiadanie zdolności kredytowej

4)            zawarcie umowy o kredyt obrotowy

5)            ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota:

zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

1)            efektywności działalności gospodarczej

2)            wysokości i częstotliwości obrotów

3)            poziomu zdolności kredytowej

4)            rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych

5)            rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Maksymalny okres kredytowania:           36 miesięcy

Formy zabezpieczenia:

1)            wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

2)            obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie:            zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób wypłaty:

wynika z decyzji kredytowej:

1)            przelew na rachunek podmiotu wskazanego przez kredytobiorcę zgodnie

z przedstawionymi fakturami lub innymi zleceniami płatniczymi

2)            przelew na rachunek bieżący kredytobiorcy, na realizację płatności wynikających z działalności gospodarczej

3)            gotówkowo w kasie Banku

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat:

1)            wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu – kredytobiorca

w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów lub gotówkowo w kasie Banku

Prowizje i opłaty:             zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Rozwiązania szczegółowe:

1)            Kredyt celowy wymaga udokumentowania wykorzystania 80% tej kwoty kredytu w terminie 6 miesięcy od dnia pobrania środków

 

Kredyt obrotowy na finansowanie wiosennych nakładów na produkcję rolną

Klient:   podmioty prowadzące działalność rolniczą

Przeznaczenie:

1)            zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz

2)            zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień

3)            zakup paliwa i opału na cele rolnicze

Waluta:                PLN

Warunki udzielenia:

1)            złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku)

2)            złożenie wniosku o przyznanie płatności z ARiMR na bieżący rok wraz z pokwitowaniem złożenie

3)            posiadania w Banku Spółdzielczym w Strzegowie rachunku bieżącego, na który pływają dopłaty z ARiMR

4)            posiadanie zdolności kredytowej

5)            zawarcie umowy o kredyt

6)            ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna:

1)            nie może przekraczać wysokości wpływu z tytułu dopłat ARiMR za zeszły rok na rachunek bieżący w banku

wyznaczana w oparciu o:

  1. a) efektywność działalności gospodarczej
  2. b) wysokość i częstotliwość obrotów
  3. c) poziom zdolności kredytowej
  4. d) rodzaj bieżących potrzeb kredytowych

Maksymalny okres kredytowania:           12 miesięcy

Formy zabezpieczenia:

1)            umowa o przelew wierzytelności z rachunku bieżącego z tytułu dopłat z ARiMR pełnomocnictwo do rachunku

2)            obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie:            zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób wypłaty:              wynika z decyzji kredytowej:

1)            przelew na rachunek podmiotu wskazanego przez kredytobiorcę zgodnie

z przedstawionymi fakturami lub innymi zleceniami płatniczymi wystawionymi po dacie złożenia wniosku o kredyt

2)            przelew na rachunek bieżący kredytobiorcy, na realizację płatności wynikających

z działalności gospodarczej

3)            gotówkowo w kasie Banku

Forma i sposób spłaty:

1)            kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku obsługi kredytu środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie z zastrzeżeniem, że wpływy na rachunek bieżący z tytułu dopłat ARiMR księgowane są niezwłocznie na spłatę kredytu.

Prowizje i opłaty:             zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Rozwiązania szczegółowe:

1)            złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o utrzymaniu rachunku w okresie Kredytowania

2)            weryfikacja rachunku bieżącego Kredytobiorcy, na który wpływają dopłaty z ARiMR

3)            złożenie wniosku o przyznanie płatności z ARiMR na bieżący rok wraz z pokwitowaniem złożenie

4)            kredyt promocyjny, okres obowiązywania promocji zgodnie z decyzją Zarządu.

Kredyt obrotowy

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji