SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt inwestycyjny

Klient:

podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą lub rolniczą

Przeznaczenie:

1)           finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego

! kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych, a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto

Waluta :               PLN

w przypadku kredytów udzielanych w konsorcjum wyłącznie PLN

Warunki udzielenia:

1)            posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie

2)            złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

3)            posiadanie zdolności kredytowej

4)            zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

6)            ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota   wyznaczana w oparciu o:

1)            aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy

2)            ocenę zdolności kredytowej

3)            proponowane zabezpieczenie

4)            celowość/efektywność przedsięwzięcia

5)            poziom ryzyka kredytowego

Maksymalny okres kredytowania:

1)            dla PLN – 15 lat

Formy zabezpieczenia:

1)            wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

2)            obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie:            zgodnie z Tabelą oprocentowania

Udział własny kredytobiorcy:

1)            min. 20% z możliwością odstąpienia od tego wymogu,  jeśli nie jest to sprzeczne

z przepisami Rekomendacji S

(rekomendacji podlegają kredyty o pierwotnym okresie zapadalności przekraczającym 3 lata, którego zabezpieczeniem dominującym jest lub będzie hipoteka na nieruchomości)

Forma i sposób wypłaty:

1)            jednorazowo lub w transzach, przez przekazanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/ rozliczeniu poprzedniej,

2)            w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie

w transzach uruchamianych w miarę postępu robót

Forma i sposób spłaty:

1)            kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku obsługi kredytu środki przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów

w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie

Karencja w spłacie kapitału:

1)            do 12 miesięcy od zakończenia finansowanej przez bank inwestycji

Prowizje i opłaty:             zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Rozwiązania szczegółowe:

1)            w uzasadnionych przypadkach, uzależnionych od oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, Bank wymaga dostarczenia przez kredytobiorcę po zakończeniu inwestycji zaktualizowanego operatu szacunkowego

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji