SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt w rachunku bieżącym

Klient:   podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą lub rolniczą

Przeznaczenie:

finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Waluta:                PLN

Kwota:

1)           uzależniona od wpływów na rachunek bieżący

2)            w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie może być większa niż jednokrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący klienta w Banku w PLN za ostatnie 6 miesięcy

3)            w przypadku podmiotów prowadzących działalność rolniczą nie może być większa niż wpływy na rachunki bieżące klienta w Banku w PLN za ostatnie 6 miesięcy

wpływy muszą pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej lub rolniczej i muszą zostać oczyszczone z pozycji jednorazowych, takich jak – uruchomienie kredytu, przepływy między rachunkami, zamknięcie lokaty

Maksymalny okres kredytowania:           36 miesięcy

Formy zabezpieczenia:

1)            wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

2)            obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie:            zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób wypłaty:              realizacja dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego

Forma i sposób spłaty:

1)            każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania

2)            ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie

Odnowienie kredytu:

1)            kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty,

na wniosek kredytobiorcy, złożony 7 dni przed upływem terminu ważności umowy, pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków umownych

2)            ocena Banku wykonywana jest w oparciu o dokumenty złożone z wnioskiem

Prowizje i opłaty:             zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Rozwiązania szczegółowe:

1)            istnieje możliwość skalkulowania wysokości kredytu w oparciu o wpływy

na rachunek bieżący w innym Banku w okresie ostatnich 6 miesięcy

w wysokości zadeklarowanej przez klienta, pod warunkiem, że klient przeniesie te wpływy, w wysokości określonej docelowo w umowie kredytowej na rachunek bieżący prowadzony dla klienta przez nasz Bank

2)            przy kredycie udzielonym na okres powyżej 12 miesięcy, po każdych 12 miesiącach przeprowadzenie badania zdolności kredytowej. W przypadku klientów posiadających inne zobowiązania możliwość zbadania zdolności kredytowej w oparciu o raport z monitoringu

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji