Rolnicy

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników indywidualnych.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

Korzyści:

 1. bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 3. korzystanie z kredytów, kart bankomatowych i płatniczych oraz innych usług bankowych oferowanych przez  Bank Spółdzielczy w Strzegowie,
 4. możliwość otrzymywania wyciągów z rachunku w sposób dogodny dla klienta,
 5. możliwość obsługi za pośrednictwem telefonu i home bankingu w ramach usług bankowości elektronicznej,

 

Lokaty oszczędnościowe

Lokaty Terminowe Banku Spółdzielczego w Strzegowie, to doskonały sposób na pomnożenie Twoich pieniędzy. Zapewniamy wysokie oprocentowanie wkładów terminowych, przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank Spółdzielczy w Strzegowie prowadzi rachunki lokat terminowych na określony czas przetrzymywania wkładu: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.

Lokaty terminowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania lokat zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza okresu przechowywania lokaty.

BFG logo

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy:

 1. osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 2. osoba prowadząca działy specjalne w rolnictwie i gospodarstwa wysokotowarowe o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

Okres kredytowania:
Kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany na okres do 12 miesięcy.

Korzyści:

 1. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy  w ciężar jego rachunku bieżącego.
 2. Dokonywanie  spłaty całości lub części kredytu na rachunek bieżący dają możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego.
 3. Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji.
 4.  Możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, gdy występuje potrzeba.
 5. Szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

Kredyty preferencyjne

Kredyty inwestycyjne oferowane są przez Bank w ramach następujących linii:

inia RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;

Linia Z –  kredyty na zakup użytków rolnych;

Linia PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów;

Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 – kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę;

Linia MRcsk – kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników;

 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii  są dostępne na stronie internetowej ARiMR.          www.arimr.gov.pl

Kredyt obrotowy

Tym kredytem sfinansujemy:

    zakup towarów handlowych
    zakup materiałów do produkcji
    pokrycie bieżących zobowiązań

Ogólne warunki:

      okres spłaty do 3 lat
      korzystne oprocentowanie.
      niskie prowizje
      wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy:

osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność rolniczą,
osoba prowadząca działy specjalne w rolnictwie i gospodarstwa wysokotowarowe o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

Zapewniamy proste procedury i szybką decyzję kredytową.

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów
bez prowizji!

zastrzegam